ALGEMENE VERKOOPS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

Algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden

1. Het plaatsen van een bestelling van goederen betekent dat de klant onderhavige algemene voorwaarden begrijpt, zonder voorbehoud aanvaardt en erdoor gebonden is. De algemene aankoopvoorwaarden van de klant zijn slechts geldig, indien ze door WATERSCHOOT METALWORKS BVBA schriftelijk en uitdrukkelijk werden aanvaard. Bij tegenstrijdigheid tussen aldus aanvaarde algemene aankoopvoorwaarden en huidige algemene voorwaarden van WATERSCHOOT METALWORKS BVBA primeren deze laatste. Elk ander document dan onderhavige verkoopsvoorwaarden, zoals catalogi, prospectussen, publiciteit, enz. hebben slechts een informatieve en indicatieve waarde en zijn niet bindend voor WATERSCHOOT METALWORKS BVBA.

2. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, gelden prijsoffertes gedurende een termijn van één maand vanaf de datum waarop zij worden meegedeeld, waarna zij onherroepelijk en van rechtswege vervallen.

3. Een overeenkomst tussen WATERSCHOOT METALWORKS BVBA enerzijds en de klant anderzijds wordt geacht tot stand te zijn gekomen in geval van schriftelijke aanvaarding van een aanbod uitgaande van WATERSCHOOT METALWORKS BVBA door de klant binnen de geldigheidsduur van dit aanbod.
De afmetingen, kenmerken, materialen en overige gegevens, opgenomen in catalogi, prospectussen, circulaires, advertenties, afbeeldingen, prijslijsten en andere documenten vormen geen verbintenissen en geen aanbod in hoofde van WATERSCHOOT METALWORKS BVBA en worden slechts ten indicatieve titel meegedeeld. Deze gegevens zullen slechts bindend zijn, voor zover en in de mate dat de overeenkomst tussen partijen er uitdrukkelijk en schriftelijk naar verwijst.
In geval een bestelling wordt geplaatst door een klant bij WATERSCHOOT METALWORKS BVBA, zal de overeenkomst tussen WATERSCHOOT METALWORKS BVBA en de klant slechts geacht worden tot stand te zijn gekomen, na een schriftelijke bevestiging van WATERSCHOOT METALWORKS BVBA dat zij de bestelling aanvaardt.
Bestellingen, geplaatst via tussenpersonen, moeten door WATERSCHOOT METALWORKS BVBA rechtstreeks aan de koper schriftelijk goedgekeurd en bevestigd worden om geldig te zijn.

4. Indien alle of een deel van de kosten die een invloed hebben op de prijs stijgen door omstandigheden onafhankelijk van de wil van WATERSCHOOT METALWORKS BVBA, dan is WATERSCHOOT METALWORKS BVBA gerechtigd om, mits eenvoudige kennisgeving, aan de klant een evenredige prijsverhoging aan te rekenen.
Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, worden de tussen WATERSCHOOT METALWORKS BVBA en de klant overeengekomen prijzen geacht te gelden voor goederen met uitsluiting van verpakking.
De opgegeven prijzen en aantallen zijn gebaseerd op de gegevens en informatie meegedeeld door de klant aan WATERSCHOOT METALWORKS BVBA. Indien bepaalde gegevens die door de klant werden meegedeeld, en die van belang waren bij de bepaling van de prijs en aantallen, niet met de werkelijkheid blijken overeen te stemmen, is verkoper gerechtigd

i) tot een eenzijdige en overeenstemmende wijziging van de overeengekomen prijzen en aantallen, of volgens diens keuze,

ii) de ontbinding van de overeenkomst ten laste van de klant indien de uitvoering van de gewijzigde bestelling onmogelijk blijkt.

5. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, gelden alle door WATERSCHOOT METALWORKS BVBA met de klant afgesloten overeenkomsten "Ex Works Stekene (België) (Incoterms 2000)". Bijgevolg voldoet WATERSCHOOT METALWORKS BVBA aan haar leveringsplicht wanneer zij de goederen in het bedrijfspand gelegen op haar maatschappelijke zetel te Stekene (België) ter beschikking van de klant heeft gesteld. De klant kan zich steeds laten vertegenwoordigen. Indien de goederen op de leveringsdatum, om welke reden dan ook, door de klant niet worden afgehaald, heeft WATERSCHOOT METALWORKS BVBA het recht om de goederen voor rekening, op kosten en op risico van de klant (met inbegrip van het brandrisico) op te slaan. De klant verbindt er zich in dat geval toe om een opslagvergoeding van minstens € 5,00 per m² per dag te betalen vanaf de 8ste kalenderdag na de afgesproken leverdatum. WATERSCHOOT METALWORKS BVBA dient de bestelde goederen slechts één maand  na de afgesproken leveringsdatum  te stockeren, waarna zij onherroepelijk het recht heeft om de overeenkomst voor de niet afgehaalde goederen te ontbinden ten laste van de klant.
De klant draagt alle kosten en risico's verbonden aan het vervoer van de goederen vanaf het bedrijfspand te Stekene (België) naar de gewenste bestemming. WATERSCHOOT METALWORKS BVBA is niet verantwoordelijk voor vertraging, schade en ontbrekende goederen.
De klant is verplicht de goede staat van de goederen na te zien, vooraleer de goederen in ontvangst te nemen, het aantal geleverde stuks na te tellen en gebeurlijk het nodige voorbehoud te maken.

6. Behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk andersluidend beding, zijn de door WATERSCHOOT METALWORKS BVBA opgegeven leveringstermijnen niet bindend. De verwachte leveringsdatum wordt vastgesteld in functie van de belasting van WATERSCHOOT METALWORKS BVBA op de datum van opgave van de levertermijn en in functie van de levertermijnen van onderdelen en materialen. De opgegeven levertermijnen zullen zo veel als mogelijk worden gerespecteerd. Indien WATERSCHOOT METALWORKS BVBA de vooropgestelde leveringsdatum niet kan halen, zal hij de klant hiervan verwittigen. De overschrijding van de leveringstermijn kan geen aanleiding geven tot enige aansprakelijkheid in hoofde van WATERSCHOOT METALWORKS BVBA en kan evenmin een grond tot ontbinding van de overeenkomst vormen.
De klant moet aan WATERSCHOOT METALWORKS BVBA alle informatie bezorgen en alle voorzieningen treffen, derwijze dat het WATERSCHOOT METALWORKS BVBA mogelijk is om de overeenkomst binnen de opgegeven leveringstermijnen uit te voeren. Wanneer de klant dit niet doet, impliceert dit automatisch dat de vooropgestelde leveringstermijn verlengd wordt. Wijzigingen in de bestelling – enkel indien schriftelijk aanvaard door WATERSCHOOT METALWORKS BVBA – betekenen automatisch dat de vooropgestelde leveringstermijn voor onbepaalde duur verlengd wordt. Overschrijding van de overeengekomen betalingstermijnen schorst de uitvoering van de levering en wordt automatisch aan de leveringstermijn toegevoegd.

7. De door WATERSCHOOT METALWORKS BVBA aan de klant geleverde goederen blijven eigendom van WATERSCHOOT METALWORKS BVBA tot op het ogenblik dat de door de klant aan WATERSCHOOT METALWORKS BVBA verschuldigde bedragen, met inbegrip van intresten en kosten, integraal zijn betaald. Zolang de goederen niet volledig betaald werden, is het de klant verboden om deze aan derden over te maken, te verkopen, te verwerken, te verpanden of op enige andere wijze als zekerheid aan te wenden of te bezwaren. De klant geeft hierbij aan WATERSCHOOT METALWORKS BVBA de onherroepelijke toestemming om ten allen tijde tijdens de kantooruren alle geleverde en niet-betaalde goederen terug op te halen. Eventueel betaalde voorschotten blijven WATERSCHOOT METALWORKS BVBA verworven ter forfaitaire vergoeding van geleden schade, zelfs bij eventuele wederverkoop.

8. De partijen aanvaarden dat iedere factuur bij gebreke aan protest bij aangetekend schrijven binnen 8 dagen na factuurdatum onherroepelijk als aanvaard zal beschouwd worden. Alle facturen zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel van WATERSCHOOT METALWORKS BVBA uiterlijk 30 dagen na de factuurdatum, tenzij andersluidende schriftelijke overeenkomst. Alle kosten van betaling zijn ten laste van de klant. Ook alle innings - en protestkosten van geaccepteerde of niet-geaccepteerde wissels zijn ten laste van de klant.
Indien het vertrouwen van WATERSCHOOT METALWORKS BVBA in de kredietwaardigheid van de klant geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de klant en/of andere aanwijsbare gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de klant aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt WATERSCHOOT METALWORKS BVBA zich het recht voor, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden, de gehele bestelling of een gedeelte ervan op te schorten en van de klant geschikte waarborgen te eisen. Indien de klant weigert hierop in te gaan, behoudt WATERSCHOOT METALWORKS BVBA zich het recht voor om de gehele bestelling of gedeelte ervan te annuleren. Al het voorgaande geldt onverminderd de rechten van WATERSCHOOT METALWORKS BVBA op schadevergoeding en intresten, en de andere remedies op basis van deze algemene voorwaarden en de wet.
Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling op de vervaldag zullen de openstaande facturen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een nalatigheidintrest van 12% per jaar opbrengen en zal het nog openstaande saldo na een vergeefse ingebrekestelling verhoogd worden met 12% van het gefactureerde bedrag, met een minimum van € 300,00, zelfs in geval van toekenning van termijnen van respijt.
De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

9. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, zijn alle taksen uitsluitend ten laste van de klant. Een gebeurlijke wijziging van het bedrag van de taksen zal door de klant nooit kunnen ingeroepen worden als reden om de overeenkomst te beëindigen.

10. Alle overeenkomsten tussen WATERSCHOOT METALWORKS BVBA en de klant maken deel uit van één globale contractuele verhouding. Indien de klant zijn verbintenissen uit hoofde van een bepaalde overeenkomst niet nakomt, kan WATERSCHOOT METALWORKS BVBA de verdere uitvoering van zowel de desbetreffende als de andere lopende overeenkomsten schorsen.

11. Annulering door de klant van een door WATERSCHOOT METALWORKS BVBA aanvaarde bestelling kan slechts gebeuren mits voorafgaande schriftelijke toestemming vanwege WATERSCHOOT METALWORKS BVBA. In dat geval zal de klant, ten titel van forfaitaire schadevergoeding, een bedrag gelijk aan 25% van de overeengekomen prijs verschuldigd zijn als vergoeding voor de schade en kosten die de annulering met zich meebrengt, onverminderd het recht van WATERSCHOOT METALWORKS BVBA om een grotere schade te bewijzen en te vorderen.
Wijzigingen door de klant van een door WATERSCHOOT METALWORKS BVBA aanvaarde bestelling – zoals, zonder daartoe beperkt te zijn, het uitstellen van de levering op vraag van de klant – kan slechts gebeuren mits voorafgaande schriftelijke toestemming vanwege WATERSCHOOT METALWORKS BVBA . WATERSCHOOT METALWORKS BVBA kan haar toestemming afhankelijk maken van gewijzigde voorwaarden, o.m. wat betreft prijzen, leveringstermijnen of de aanrekening van een voorschot.

12. Indien de klant de levering van de gekochte goederen weigert of wanneer de klant zijn verbintenissen jegens WATERSCHOOT METALWORKS BVBA niet nakomt, dan kan WATERSCHOOT METALWORKS BVBA, naast de andere wettelijke remedies, opteren voor de ontbinding van de gehele overeenkomst of een deel ervan mits schadevergoeding ofwel voor de gedwongen tenuitvoerlegging ervan. Het volstaat dat WATERSCHOOT METALWORKS BVBA hiertoe haar uitdrukkelijke wil laat kennen. Een eventuele ontbinding van de overeenkomst gebeurt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst, na kennisgeving bij aangetekend schrijven vanwege WATERSCHOOT METALWORKS BVBA. De klant is hierbij ten opzichte van WATERSCHOOT METALWORKS BVBA gehouden tot de vergoeding van alle geleden schade, met inbegrip van de gederfde winst, administratiekosten, transportkosten, kosten voor de stockering, enz. Bovendien zal WATERSCHOOT METALWORKS BVBA het recht hebben om de verdere uitvoering van zowel de desbetreffende als de andere lopende overeenkomsten met de klant, geheel dan wel gedeeltelijk, op te schorten.

13. Behalve indien uitdrukkelijk anders in de overeenkomst wordt bedongen, wordt er door WATERSCHOOT METALWORKS BVBA nooit een resultaat gewaarborgd.
Klachten wegens zichtbare beschadigingen of gebreken dienen, op straffe van niet-ontvankelijkheid, door de klant aan WATERSCHOOT METALWORKS BVBA gemeld te worden bij aangetekend schrijven, uiterlijk vijf werkdagen na de levering van de goederen.
Klachten wegens verborgen gebreken dienen, op straffe van niet-ontvankelijkheid, door de klant aan WATERSCHOOT METALWORKS BVBA gemeld te worden per aangetekend schrijven binnen vijf werkdagen na de ontdekking van het gebrek en ten laatste één jaar na datum van de ingebruikname van de goederen. Voor de toepassing van dit artikel wordt de ingebruikname van de goederen geacht te zijn geschied uiterlijk 30 dagen nadat de goederen ter beschikking zijn gesteld van de klant in het bedrijfspand van WATERSCHOOT METALWORKS BVBA te Stekene (België). In geval van een ontvankelijke en gegronde klacht met betrekking tot gebreken aan de goederen binnen de hiervoor vermelde termijnen, garandeert WATERSCHOOT METALWORKS BVBA de vervanging of herstelling van de gebrekkige goederen, naar keuze van WATERSCHOOT METALWORKS BVBA. WATERSCHOOT METALWORKS BVBA kan niet gehouden zijn tot enige andere schadevergoeding. De garantie betreft bovendien enkel de materialen en de retourkosten indien de retourzending gebeurt met de schriftelijke toestemming van WATERSCHOOT METALWORKS BVBA. Deze toestemming houdt evenwel geenszins de erkenning van de aansprakelijkheid van WATERSCHOOT METALWORKS BVBA in. De terugzending gebeurt in elk geval steeds op risico van de klant.
Alle aanspraken op de garantie vervallen in geval van:
- onjuist gebruik van de door WATERSCHOOT METALWORKS BVBA geleverde producten;
- gebreken ingevolge de foutieve tussenkomst van de klant of van derden;
- niet-tijdige melding van de gebreken conform hetgeen voorzien in deze algemene voorwaarden;
- geringe afwijkingen inzake afmetingen: WATERSCHOOT METALWORKS BVBA streeft er steeds naar om de afmetingen van haar producten zo nauwkeurig mogelijk te vermelden. Geringe afwijkingen inzake afmetingen kunnen evenwel niet uitgesloten worden en kunnen dan ook geen aanleiding geven tot een ontvankelijke en gegronde klacht;
- fabricatie volgens een plan door de klant geleverd: indien de gebreken te wijten zijn aan fouten in het plan van de klant. De waarborg van WATERSCHOOT METALWORKS BVBA zal in deze hypothese beperkt blijven tot een strikte uitvoering van de stukken volgens het plan van de klant.
Een klacht kan de klant in elk geval niet ontlasten van de verplichting om het bedrag van de facturen te betalen op de bij de overeenkomst vastgestelde data en volgens de bedongen voorwaarden. Een klacht, zelfs indien gegrond, machtigt de klant bovendien niet om de uitvoering van de overeenkomst te weigeren voor goederen die het voorwerp van de klacht niet uitmaken.
In geen enkel geval kan WATERSCHOOT METALWORKS BVBA aansprakelijk worden gesteld voor een bedrag dat het factuurbedrag van de betrokken bestelling(en) zou overschrijden.

14. Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot tekeningen, ontwerpen, berekeningen, modellen, displays en andere werken door WATERSCHOOT METALWORKS BVBA uitgevoerd voor rekening van de klant, blijven toebehoren aan WATERSCHOOT METALWORKS BVBA. Tekeningen, modellen en andere commerciële documenten kunnen door de klant enkel worden gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst tussen partijen. De ontwerpen, modellen, displays en andere werken van WATERSCHOOT METALWORKS BVBA mogen zonder schriftelijke toe stemming van WATERSCHOOT METALWORKS BVBA bijgevolg niet door de klant of via derden worden gekopieerd.

15. De klant is verplicht alle informatie die hem in het kader van de overeenkomst tussen partijen bekend wordt omtrent het bedrijf en/of de goederen van WATERSCHOOT METALWORKS BVBA , onder eender welke vorm ook (documenten, mondelinge en schriftelijke informatie, enz.), omvattende onder meer knowhow, technische gegevens, tekeningen, documentatie, handleidingen, formules, commerciële informatie, enz., geheim te houden en niet te verspreiden, en van personeelsleden en/of derden die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst hetzelfde te eisen.

16. De aansprakelijkheid van WATERSCHOOT METALWORKS BVBA kan niet worden ingeroepen wanneer het niet-naleven van haar verbintenissen te wijten is aan een vorm van overmacht, zoals oorlog, onrust, gedeeltelijke of algemene staking, gedeeltelijke of algemene lock-out, besmettelijke ziekten, exploitatieongevallen, brand, machinebreuk, faillissement leveranciers, gebrek aan grondstoffen, enz. Overmacht geeft de klant in geen geval recht op ontbinding van de overeenkomst of op een schadevergoeding, behoudens wanneer de situatie van overmacht gedurende zes opeenvolgende maanden aanhoudt.

17. Alle geschillen tussen de klant en WATERSCHOOT METALWORKS BVBA vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de bevoegde rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Dendermonde (België).
De verhouding tussen de klant en WATERSCHOOT METALWORKS BVBA wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.

18. Voor specifieke voorwaarden die betrekking hebben op de levering van gietstukken, die niet gespecificeerd zijn in voorgaande artikels, zijn de algemene verkoopsvoorwaarden van de Europese gieterijen van toepassing. Welke op aanvraag verkrijgbaar zijn bij WATERSCHOOT METALWORKS BVBA.

19. De eventuele nietigheid van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules.


In geval van betwisting omtrent de interpretatie van de tekst van deze voorwaarden, primeert steeds de Nederlandse tekst.